Class 6 NCERT Books | Ruchira

1. Prelims
2. शब्द परिचयः 1
3. शब्द परिचयः 2
4. शब्द परिचयः 3
5. विद्यालयः
6. वृक्षाः
7. समुद्रतटः
8. बकस्य प्रतिकारः
9. सूक्तिस्तबकः
10. क्रीडास्पर्धा
11. कृषिकाः कर्मवीराः
12. पुष्पोत्सवः
13. दशमः त्वम असि
14. विमानयानं रचयाम
15. अहह आः च
16. मातुलचन्द्र

In this page we have provided chapters listed in Ruchira NCERT Book of class 6. Students can open chapters by clicking on the list given above.