Class 12 NCERT Books | Shaswati

1. Prelims
2. विद्ययामृतमश्नुते
3. रघुकौत्ससंवादः
4. बालकौतुकम्
5. कर्मगौरवम्
6. शुकनासोपदेशः
7. सूक्तिसुध
8. विक्रमस्यौदार्यम्
9. भू-विभागाः
10. कार्यं वा साध्येयं देहं वा पातयेयम्
11. दीनबन्धुः श्रीनायारः
12. उद्भिज्ज-परिषद्
13. किन्तोः वुफटिलता
14. योगस्य वैशिष्ट्यम्
15. कथं शब्दानुशासनं कर्तव्यम्

In this page we have provided chapters listed in Shaswati NCERT Book of class 12. Students can open chapters by clicking on the list given above.