Class 12 NCERT Books | Bhaswati

1. Prelims
2. अनुशासनम्
3. न त्वं शोचितुमर्हसि
4. मातुराज्ञा गरीयसी
5. प्रजानुरजको नृपः
6. दौवारिकस्य निष्ठा
7. सूक्ति-सौरभम्
8. नैवेफनापि समं गता वसुमती
9. हल्दीघाटी
10. मदालसा
11. प्रतीक्षा
12. कार्याकार्यव्यवस्थितिः
13. विद्यास्थानानि

In this page we have provided chapters listed in Bhaswati NCERT Book of class 12. Students can open chapters by clicking on the list given above.